Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Farmyard Quilting Designs

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings  en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer, rechtsvorm en andere gegevens
Farmyard Quilting Designs
Emmastraat 55
3181 GC Rozenburg

telefoon: 0181-507145/06-18505164
Email: info@farmyard.nl
Bankrekening: NL59INGB0006805545 ten name van Farmyard Quilting Designs

KvK-nummer: 53322746
Btw-identificatienummer: NL 850837844B01

Farmyard Quilting Designs is een vennootschap onder firma met als vennoten: G.M.A. Michawitz-Zuidwijk en E.J. Michawitz.

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
Betalingen en bestellingen
4. Bestellingen worden uitgevoerd na vooruitbetaling.
4.2 Betaling is mogelijk op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Farmyard Quilting Designs.
4.3 Indien de door u bestelde stof- of quiltmaterialen tijdelijk niet verkrijgbaar zijn, worden deze zo snel mogelijk nageleverd.
4.4 Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, betalings- en algemene voorwaarden van Farmyard Quilting Designs akkoord gaat.
4.5 Indien het door u opgegeven e-mail adres onjuist is, kunt u de orderbevestiging niet ontvangen. De gemaakte bestelling kan dan ook niet uitgeleverd worden.

Leveringen
4.6 De door Farmyard Quilting Designs opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn meer dan 30 dagen bedraagt. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is, zonder nadere ingebrekestelling.
4.7 Artikelen worden verstuurd via Postnl of derden.
4.8 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
4.9 Wij streven ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden.
4.10 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Farmyard Quilting Designs daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, schriftelijk (per e-mail) in kennis te stellen.
4.11 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Farmyard Quilting Designs de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
4.12 Farmyard Quilting Designs is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de artikelen tijdens het verzenden via derden.

Ruilen en retourneren/herroepingsrecht

4.13 Patronen kunnen niet geruild worden.
4.14 U kunt desgewenst gebruik maken van het herroepingsformulier (Klik op het woord om dit formulier te openen), maar u kunt ook via e-mail of telefoon contact met ons opnemen indien u gebruikt wilt maken van uw herroepingsrecht.

4.15 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw bestelling retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor het retour zenden van u naar de webwinkel zijn voor uw eigen rekening en bedragen voor een pakket circa € 7,25, raadpleegt u voor de exacte kosten de website van uw vervoerder. Indien u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd moeten worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@farmyard.nl, of gebruik het herroepingsformulier. Wij zullen vervolgens het door u betaalde bedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
4.17 Is er een artikel verkeerd opgestuurd, dan wordt dat kosteloos door ons omgeruild.
Neem hier contact met ons op binnen 3 werkdagen (zie artikel 4.10).
4.18 De kleuren van de stof kunnen een afwijking hebben ten opzichte van de kleur op het beeldscherm. Op kleurafwijking kunnen geen artikelen retour worden gezonden.

Artikel 5. Aanbiedingen/overeenkomsten/geschillen
5.1 Alle aanbiedingen van Farmyard Quilting Designs zijn vrijblijvend. Farmyard Quilting Designs behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
5.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Farmyard Quilting Designs. Farmyard Quilting Designs is gerechtigd een bestelling te weigeren en/of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Farmyard Quilting Designs dit uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling aan de klant mede.   
             5,3 In het onwaarschijnlijke geval dat er een geschil ontstaat tussen u en Farmyard Quilting Designs waar we onderling geen bevredigende oplossing voor kunnen vinden, kunt u uw klacht altijd indienen bij:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Artikel 6. Prijzen en kosten
6.1 De prijzen op de website worden vermeld in Euro`s (€) inclusief btw.
6.2 De prijzen zijn exclusief bezorgkosten.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Farmyard Quilting Designs heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Farmyard Quilting Designs gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Farmyard Quilting Designs kan worden toegerekend, omdat dit niet te wijten is door haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst dienen te worden overlegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam.

Artikel 9. Copyright
9.1 Niets van de website van Farmyard Quilting Designs mag zonder uitdrukkelijke toestemming door derden worden gebruikt, gekopieerd etc.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2011 - 2024 Farmyard Quilting Designs | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel